Amir Fatidehi

Amir Fatidehi

Amir Fatidehi photo, image

Who is Amir Fatidehi?


سلام دوست من هموطن و همنوع گرامی و ارزشمند من

میخواهم بدانم؛

آیا آدمیان را میشناسی؟

و یا تا بحال با آدمیان برخورد داشته ای؟

آیا تا بحال در آدمیان سیر و سفر کرده ای و مطالب آنرا را دیده یا خوانده ای؟

آیا میدانی آنچه که هستی هدیه خداوند به توست و آنچه که خواهی شد هدیة تو به خداوند ؟

پس با این فرض آیا میدانی چگونه خواهیم توانست بهترین هدیه باشیم برای خداوند متعال؟

آیا از مباح کردن (اباحه گری) و شکاکیت ایجاد شده چیزی میدانی؟

آیا از چرایی خلقت آگاهی؟

آیا میدانی من و تو در این دوران که دشمن انسانیت که آنرا شیطان نام نهاده اند و در کمین انسانیت تو نشسته چه وظیفه ای داریم؟

به آدمیان بیا و پاسخ سوالاتت را در مطالب آن بیاب و برای کمک به بهتر شدن آن نقدی نما و راهنمایی باش که بسی محتاج نظر و نقد توام . وبلاگ www.http://adamian.blogfa.com را فراموش نکن.


چرا که آدمی در گذر زمان و زندگی ، با بیان نظریه هایی در قالب عقاید و مکاتب فلسفی سعی داشته تا از مسئولیت اصلی خویش که همانا تکامل و عروج و پیوستن به ذات اقدس الهی است بگریزد و این مطلب مبین آنست که انسان مالک اصلی را در فلسفه خلقت گم کرده و یا به عمد او را به فراموشی سپرده و البته بدین واسطه خود را محق تر از او میداند ولی آیا براستی چنین است؟ فراموش نکنیم که در بدو خلقت انسان از آزادی و حق مالکیت و ربوبیتی که در قالب خلیفه الهی به او اعطاء گشت برخوردار بود اما علیرغم هشداری که به او در عدم نزدیکی به میوۀ ممنوعه که تنها امتحانی بیش نبوده داده شد ، او تنها از روی کبر و غرور و وسوسه به فریبی از اختیارش سوء استفاده کرد و اکنون نیز دلیل یا برهانی وجود ندارد که از این اختیار ( آزادی و مالکیت) در راهی به غیر از هدف خلقت استفاده ننماید و یا بهتر بگویم که انسان در گذر زمان و در شرایط فعلی نشان داده که تابعیت او از نفس اماره به مراتب بیشتر از عقلانیت منشعب از نفس لوامه است و در این شرایط او از هدف واقعی خلقت که همانا رسیدن به تکامل و درجه خلیفه الهی بمنظور بدست گرفتن ربانیت و جانشینی پروردگار عالمیان است به مراتب دورتر شده زیرا با تکثر عقاید موهوم توسط شیطانی که چون او از بهشت رانده شد و در زمین معوا گزید، حقیقت را در این اثنی گم کرده است و خود را محق تر از مالک اصلی نفس خویش که خدایش مینامند میداند. و البته سوال اساسی اینجاست که آیا آدمی به آن درجه از تکامل رسیده است که معنا و مفهوم واقعی آزادی و حق مالکیت را درک کرده و بشناسد؟ و آیا اصولاً این انسان تعریفی که از آزادی دارد با روح و جان آزادی اعطاء شده از جانب پروردگار همسان و همسوست که برای خود این حق را قائل است؟ و اگر اینطور است آیا اگر آدمی خود را مالک نفس خویش میداند برای خالقی که آن نفس را آفریده حقی و مالکیتی قائل است؟ و اگر قائل است آیا این حق خداوند را به رسمیت شناخته و آنرا منافی حقوق خود نمیداند؟ که البته اعمال انسان خود جوابگوی این پرسشهاست.
بیاد داشته باش آنچه هستی هدیۀ خداوند به توست و آنچه خواهی شد هدیه تو به خداوند. پس بکوش تا بهترین هدیه باشی برای ذات اقدسش.About Amir Fatidehi

Birthday E-Mail Phone 116277319918648654209 School Address
Amir Fatidehi photo, image

93

FOLLOWING

22

FOLLOWERS

TRENDS

GROUP

Amir Fatidehi Social Media Report

  • Following 93
  • Followers 22

Amir Fatidehi Comments

Amir Fatidehi Best Friends